Archiwum

 

network monitoring software

Ważne informacje

INFORMACJA W SPAWIE PLANOWANEGO NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU PRZEKSZTAŁCENIA Z MOCY PRAWA, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Szanowni Państwo.

Informujemy, że dobiegają końca prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności gruntu. Najprawdopodobniej uwłaszczenie z mocy prawa na gruntach pod blokami mieszkalnymi odbędzie się 1 października 2017 roku. Podstawą ujawnienia nowego właściciela w księdze wieczystej nieruchomości będzie stanowiło zaświadczenie o przekształceniu, wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Projekt ustawy przewiduje, że właściciele mieszkań, opłatę przekształceniową będą wnosić przez 20 lat a właściciele lokali użytkowych w blokach (w tym garaży wbudowanych) przez 33 lata. Zawracamy uwagę, że projekt ustawy ogranicza liczbę osób, które będą wnosić opłatę przez 20 lat do osób, które w dniu 1 stycznia 2017 roku nie prowadziły w mieszkaniu działalności gospodarczej.

Ustawa nie przewiduje możliwości przekształcenia z mocy prawa gruntów na których znajdują się garaże lub miejsca postojowe.

Projekt przewiduje, że opłata przekształceniowa będzie wynosiła tyle ile roczna opłata za wieczyste użytkowanie w dniu 1 stycznia 2017 roku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Projekt „W sile wieku”

plakat

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Procedury postępowania w przypadku zakłócania spokoju

Przychylając się do próśb mieszkańców  o podanie podstaw prawnych i sposobu podejmowania działań, jak również możliwości wyciągnięcia konsekwencji w stosunku
do mieszkańców,  występujących przeciwko porządkowi domowemu, zakłócających spoczynek nocny itp. ZSBM „Piast” przekazuje  poniższe informacje.

Wyciąg z art. 51 kodeksu wykroczeń : cyt. „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności”.

Każda więc osoba, która swoim zachowaniem powoduje uciążliwość dla otoczenia i zakłóca spokój współlokatorów, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, poziom hałasu w strefie zamieszkania powinien mieścić się w zakresie 55–60 decybeli w ciągu dnia i 45–50 w nocy. Pod szczególną ochroną znajduje się właśnie cisza nocna, która obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 rano. Czas ten przeznaczony jest na odpoczynek, więc każde zakłócenie jest wykroczeniem. Głośna muzyka, impreza, a nawet remont mieszkania może być podstawą do wezwania policji.

Występowanie uciążliwych zachowań należy każdorazowo zgłaszać na Policję, ponieważ tylko ten organ jest powołany do podejmowania działań w takich sytuacjach. Zgłoszenia należy dokonywać w trakcie występowania uciążliwości.

Policja po przybyciu na miejsce zdarzenia, po ustaleniu sprawcy, okoliczności sprawy i ewentualnych świadków, może zastosować wobec sprawcy pouczenie, ma prawo nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego lub skierować wniosek o ukaranie do sądu rejonowego.

Poszkodowani mieszkańcy każdorazowo po incydencie mają prawo żądać poświadczenia interwencji. Poświadczenie takie może być w przyszłości podstawą do podjęcia działań przez Spółdzielnię w stosunku do właściciela mieszkania nie przestrzegającego przepisów porządkowych .

W budynkach ZSBM „Piast” zasady obowiązujące mieszkańców w zakresie właściwego zachowania oraz określenia środków dyscyplinujących zawiera Regulamin Porządku Domowego opracowany na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni.

Zgodnie z pkt. IV.1. Regulaminu Porządku Domowego obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest przestrzeganie porządku i czystości zarówno w lokalach, jak i pomieszczeniach wspólnego użytku. Zabrania się palenia oraz spożywania alkoholu – pkt. IV.13. Warunkiem dobrych stosunków sąsiedzkich jest wzajemne poszanowanie uprawnień oraz niezakłócanie spokoju (pkt. IV.1.). Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00 rano. W tych godzinach zabrania się używania urządzeń oraz wykonywania prac zakłócających ciszę, jak również hałaśliwego zachowywania się.

Regulamin Porządku Domowego ZSBM „Piast” obowiązuje wszystkich użytkowników lokali w budynkach, będących z Zarządzie ZSBM „Piast” (pkt II. 1). Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu odpowiedzialne są za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez osoby wspólnie z nimi zamieszkujące, najemców, osoby, którym właściciel użyczył lokalu, a także gości i interesantów (pkt. II.2.).

W przypadku zakłócania porządku domowego przez członka spółdzielni lub inne osoby korzystające z lokalu Regulamin Porządku Domowego przewiduje, że:

 1. użytkownik lokalu znajdującego się w budynku, będącym w zarządzie ZSBM „Piast” może zostać upomniany na piśmie, wzywającym do zaprzestania  naruszania zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie i pokrycia kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody (kopia tego pisma pozostaje w aktach przez okres 10 lat),
 2. Spółdzielnia może kierować skargi do właściwych organów porządkowych (Policja, Straż Miejska, Sanepid i inne),
 3. Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka z rejestru członków Spółdzielni ZSBM „Piast”. (pkt. VII.).

Zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu „Członek może być wykluczony ze Spółdzielni, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami.” Jako jedną z przyczyn wykluczenia ze Spółdzielni § 20 pkt. 2 d) Statutu wskazuje „wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu przez członka lub inne osoby zamieszkujące w lokalu członka”.

Konsekwencją dalszego wykraczania w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu może być wystąpienie do Sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji (§60, §77 Statutu).

Jak wynika z powyższych treści gdy wpłynie pisemna skarga poszkodowanych Spółdzielnia w pierwszej kolejności przeprowadza rozmowę z właścicielem mieszkania oraz zwraca się do niego na piśmie, w którym przypomina o obowiązujących zasadach współżycia społecznego, w przypadku kolejnych interwencji sprawa przekazywana jest również na policję.

Jeżeli właściciel lokalu skutecznie nie zaprzestanie zakłócania spokoju Zarząd może wystąpić do Rady Nadzorczej o wykluczenie go z rejestru członków Spółdzielni, skutkiem czego będą zwiększone opłaty eksploatacyjne za mieszkanie.  Dalsze działania to skierowanie sprawy do Sądu, w którym pomocnym będzie zgromadzony przez poszkodowanego materiał dowodowy (zgłoszenia na policję, świadkowie).

Zaznaczamy, że w większości  przypadków nie ma potrzeby kierowania sprawy do Sądu gdyż interwencje Spółdzielni oraz Policji są skuteczne.

 Kraków, 01.06.2017 r.

 RK

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przyczyny różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą  wskazań wodomierzy mieszkaniowych

W związku z pytaniami dotyczącymi powstawania różnicy zużycia wody pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą zużycia z wodomierzy w budynkach wielomieszkaniowych informujemy, co następuje :

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. Miejscem wykonania umowy o dostawę wody jest zawór za wodomierzem głównym w budynku i tylko do tego miejsca przedsiębiorstwo wodociągowe może odpowiadać za dostawę wody zawartej z MPWiK
w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz należytej jakości.

Pomiar ilości dostarczonej zimnej wody zawsze odbywał się za pomocą wodomierza głównego, instalowanego na każdym połączeniu (przyłączu) instalacji z siecią wodociągową. Naturalną konsekwencją takiego praktykowanego od lat sposobu opomiarowania instalacji jest rozliczanie należności za wodę według wskazań z tych wodomierzy. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ponosi bowiem odpowiedzialności za stan techniczny instalacji wewnętrznej, budynku wybór wodomierzy lokalowych i wybór sposobu rozliczania za wodę.

Przy rozliczaniu zużycia wody wykazanego przez wodomierz główny na odbiorców posiadających opomiarowane zużycie we wszystkich lokalach okazuje się prawie zawsze, że wskazania wodomierza głównego są wyższe niż suma wskazań wodomierzy indywidualnych.

 Przyczynami powszechnie występujących różnic w zużyciu wody pomiędzy sumą zużycia według wskazań wodomierzy indywidualnych , a zużyciem według wodomierza głównego są:

 1. Dokładność ich wskazań ( błąd pomiaru może spowodować różnicę do 10%) i nie ujawnianie przez liczydło wodomierza małych przecieków z urządzeń domowych, których suma jest tak duża, że zostanie zarejestrowana przez wodomierz główny.
 2. Nieprawidłowa eksploatacja wodomierzy, zakazane manipulacje i ingerencje użytkowników.
 3. Niezadowalająca jakość wody, która powoduje odkładanie się w wodomierzu zanieczyszczeń, wapnia, żelaza itp., który w efekcie wskazuje mniejsze niż rzeczywiste zużycie wody.
 4. Występujące w instalacji zjawisko uderzeń hydraulicznych spowodowane chwilowym zapowietrzeniem instalacji oraz nieszczelność instalacji wodociągowej.
 5. Najczęściej występujący w starych budynkach nie przygotowanych projektowo do montażu wodomierzy sposób montażu wodomierza ” w pionie” i zbyt krótkie odcinki przewodów
  do podłączenia . Powoduje to zaburzenia przepływu przed wodomierzem.
 6. Brak rzeczywistych wyników z mieszkań , w których nie udostępniono wodomierzy
  do odczytu i konieczne szacowanie przez spółdzielnię zużycia ( rozliczanie zużyciem średnim
  z poprzedniego okresu rozliczeniowego).
 7. Niejednoczesność odczytów wodomierzy mieszkaniowych i wodomierza głównego .
 8. Nie rejestrowanie przez wodomierze mieszkaniowe przecieków w instalacjach wewnętrznych spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza ( w tym przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji). Próg rozruchu wodomierza jest to próg poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%.
 9. Nieprawidłowe wykonanie układów pomiarowych niezgodnie z warunkami określonymi przez producentów wodomierzy (np.: wodomierz zainstalowany bez wymaganych odcinków prostych).
 10. Zaokrąglenie odczytu do pełnych m3 (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody).
 11. „Przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych (należy stosować zawory zwrotne na cyrkulacji cieplej wody i kontrolować ich sprawność).
 12. Uszkodzenie wodomierza mieszkaniowego lub niedopuszczalna ingerencja w jego pracę.

Mieszkańcy budynków wielolokalowych zawsze, również przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy, płacili za wodę dostarczaną do budynku według wskazań wodomierza głównego, a więc ponosili koszty związane ze stratami wody z powodu nieszczelności instalacji.
To skorzystanie z uprawnień właściciela/zarządcy do opomiarowania lokali zwróciło powszechną uwagę na występowanie różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego  a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych.   Z tych powodów w 2005 r. znowelizowano ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadzając ustawowy obowiązek rozliczania ww. różnicy. W myśl art. 26 ust. 2 ustawy, jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany
do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa
od kosztów ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 w/w ustawy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania różnicy wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach. Stosownie do zapisów Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzenia ścieków w zasobach ZSBM „Piast” par. 3 ust. 1.1 stanowi iż rozliczenie wody:

„W budynkach w których wszystkie lokale mieszkalne wyposażone są w wodomierze – wg wodomierzy. Różnica zużycia wody pomiędzy wskazaniami wodomierza (sumami wskazań wodomierzy) głównego(-ych) a suma wskazań indywidualnych wodomierzy lokalowych rozliczana jest proporcjonalnie do zużycia wodomierzy lokalowych”.

 Mając na uwadze ograniczenie kosztów z tego tytułu prosimy Państwa o niezwłoczne zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości pracy wodomierzy oraz widocznych przecieków z instalacji.

Kraków 07.06.2017 r.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o zasadach działania podzielnika kosztów c.o. oraz racjonalnego gospodarowania ciepłem

ulotka ista_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że w dalszym ciągu trwa procedura ustalania planów miejscowych opracowywanych dla Gminy Kraków, określających parametry zabudowy w sąsiedztwie Państwa budynków.  Zainteresowanych Mieszkańców odsyłamy do strony: http://​planowanie​.um​.krakow​.pl/​b​p​p​/​p​l​a​n​y​_​s​p​o​r​z​.​htm ‚gdzie można uzyskać szczegółowe informacje oraz zapoznać się z procedurą składania uwag i wniosków.

Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu planów miejscowych.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scannnn

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

wymiana-legalizacyjna-i-montaz-wodomierzy1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

zakres1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

uwaga-czad

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie zasad segregacji śmieci, niniejszym przedstawiamy przewodnik opracowany przez MPO.

 

harmonogram-wywozu-odpadow-wielkogabarytowych1

 

 

Scan0004

 

 • Chcesz wiedzieć, kiedy z miejsca Twojego zamieszkania będą zabierane pojemniki z odpadami?
 • Chcesz być informowany o nietypowych zbiórkach odpadów?
 • Chcesz zgłaszać zastrzeżenia dotyczące pracy firm zbierających odpady?

Zachęcamy do pobrania aplikacji KIEDY WYWÓZ  http://​www​.kiedywywoz​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​f​r​o​m​=​908