Archiwum

 

network monitoring software

Regulamin Porządku Domowego

I. Podstawa Prawna

1. Ustawa  z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późniejszymi  zmianami).

2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami).

3. Statut  Spółdzielni.

II. Postanowienia  ogólne

1. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników lokali w budynkach, będących  w zarządzie  ZSBM „Piast”.

2. Osoby, posiadające tytuł  prawny do lokalu, odpowiedzialne są za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez osoby wspólnie z nimi zamieszkujące, najemców, osoby, którym właściciel użyczył lokalu, a także gości, interesantów itp.

3. Budynki i  ich otoczenie winny być utrzymane na odpowiednim poziomie  i otoczone  opieką.

4. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia spółdzielczego oraz mienia członków  i utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki  budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

5. Domowe Komitety Mieszkańców i użytkownicy lokali powinni współdziałać ze Spółdzielnią (poprzez gospodarzy domów i administratorów) we wszystkich  sprawach związanych z należytym korzystaniem i utrzymaniem lokali, budynków i przynależnych terenów.

6. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za czystość i porządek  w częściach wspólnych budynku oraz na przynależnych terenach są gospodarz domu i administrator.

7. Każdy użytkownik lokalu mieszkalnego  ma prawo do korzystania z pomieszczeń  wspólnego użytkowania (m.in. strychu, suszarni, wózkowni itp.) znajdujących się w danym budynku.

III. Przepisy w zakresie używania lokali

1. Użytkownicy lokali są  obowiązani  utrzymywać w należytym stanie technicznym  zajmowany lokal  ( w tym m.in. garaż, piwnice, komórki itp.) wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku, a w szczególności zapobiegać  niszczeniu,  zalaniom, zanieczyszczeniom i zawilgoceniom.

2. Obowiązki wykonywania niezbędnych napraw urządzeń technicznych i wyposażenia lokalu zostały określone  w  Regulaminie ZSBM „Piast” w sprawie obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie konserwacji i napraw w lokalach oraz opomiarowania lokali dla indywidualnego rozliczania c.o., c.w.u. i wody zimnej.

3. Użytkownicy lokali (w tym garaży) są zobowiązani wykorzystywać lokale zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Użytkownicy są obowiązani do oszczędnego gospodarowania energią elektryczną w pomieszczeniach  wspólnego użytku.

5. Użytkownicy lokali winni zgłaszać administratorowi  zaistniałe awarie i występujące usterki, których usunięcie należy do obowiązków Spółdzielni.

6. Użytkownicy lokali zobowiązani są udostępnić służbom Spółdzielni wejście do pomieszczeń  w celu  dokonania  naprawy oraz  usunięcia awarii, jak również dokonania odczytów urządzeń pomiarowych  i podzielników ciepła.

7. Zabrania się zakładania bez zgody Spółdzielni  punktów świetlnych w piwnicach.

8. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu, garażu i pomieszczeniach przynależnych bez zgody Spółdzielni

9. Zabrania się bez zgody Spółdzielni zajmowania pomieszczeń wspólnego użytku oraz składowania w nich rzeczy.

10. Użytkownikom lokali nie wolno zabudowywać elementami stałymi (nierozbieralnymi) urządzeń instalacji gazowej i c.o., jak również dokonywać  zmian i przeróbek  instalacji w  lokalu bez  zgody Spółdzielni.

11. Montaż na ścianach, balkonach i dachach  anten oraz wszelkiego rodzaju innych urządzeń  jest dozwolony  tylko za zgodą Spółdzielni.

12. Instalowanie reklam dopuszczalne jest jedynie za zgodą Spółdzielni.

13. Pracownicy Spółdzielni są upoważnieni do kontrolowania stanu technicznego  instalacji w mieszkaniach, lokalach użytkowych i garażach oraz stanu zagrożenia p.poż. w pomieszczeniach piwniczych.

14. Użytkownik lokalu w ciągu 7 dni ma obowiązek zgłoszenia Spółdzielni na piśmie o każdej zmianie ilości osób zamieszkałych, o ile taka zmiana trwa dłużej niż 1 miesiąc.

15. W przypadku pozostawienia lokalu niezamieszkałego na okres dłuższy niż 1 miesiąc, osoba posiadająca prawo do lokalu obowiązana jest przed opuszczeniem lokalu powiadomić Spółdzielnię, kto przechowuje klucze do lokalu oraz podać adres do prowadzenia  korespondencji i telefon kontaktowy.

IV. Przepisy w zakresie utrzymania porządku i czystości

1. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców jest przestrzeganie porządku i czystości w lokalach mieszkalnych, użytkowych, garażach i piwnicach oraz w pomieszczeniach wspólnego użytku.

2. Balkony i loggie należy utrzymywać  w czystości.

3. Śmieci i odpadki należy wrzucać do pomieszczeń i urządzeń do tego przeznaczonych.

4. Do zsypów nie wolno wrzucać gruzu i przedmiotów, które ze względu na swoje wymiary lub właściwości mogą spowodować zatkanie lub uszkodzenie zsypu.

5. Wywiezienie gruzu i innych materiałów po remoncie lokalu zapewnia użytkownik lokalu we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Zabrania się wyrzucania przez okna, balkony i loggie śmieci, żywności, niedopałków papierosów itp..

7. Zbędne meble i sprzęt AGD należy ustawiać w rejonie altan śmietnikowych w terminie określonym przez Spółdzielnię.

8. Trzepanie  chodników i dywanów może odbywać się wyłącznie  w miejscach do tego celu przeznaczonych   w  godzinach  od 800 — 2000 (z wyjątkiem dni świątecznych).

9. Zabrania się trzepania rzeczy na balkonach, loggiach, klatkach  schodowych i w oknach.

10. Kwiaty w oknach, na balkonach i loggiach winny być zabezpieczone przed wypadnięciem; podlewanie kwiatów i mycie posadzek balkonów i loggii winno odbywać się tak, aby woda nie przeciekała inie spływała na niższe piętra budynku.

11. Ustawianie lub demontaż ławek na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię dopuszczalne  jest jedynie za zgodą Spółdzielni.

12. Do urządzeń  kanalizacyjnych nie wolno wrzucać rzeczy, które mogą spowodować zatkanie kanalizacji.

13. Zabrania się palenia tytoniu lub innych używek oraz spożywania alkoholu w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym szczególnie na klatkach schodowych, w  korytarzach, kabinach wind i w piwnicach.

V. Przepisy w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego
oraz zdrowia i życia użytkowników

1. Użytkownicy lokali zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, a w szczególności do zachowania ostrożności przy obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi, gazowymi i grzejnymi, mogącymi spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich.

2. Zakazuje się wchodzenia do pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych tj. węzłów cieplnych, przyłączy gazowych, pomieszczeń wodomierzy oraz wychodzenia na dachy, jak również samowolnych napraw instalacji w skrzynkach elektrycznych, gazowych  i telekomunikacyjnych.

3. W pomieszczeniach  wspólnego użytku  tj. w suszarniach, wózkowniach, korytarzach, komórkach itp. nie wolno przechowywać  materiałów cuchnących,  łatwopalnych  i wybuchowych; to samo  dotyczy lokali,  balkonów, loggii, piwnic i garaży.

4. Nie wolno zastawiać przejść, korytarzy i balkonów przeciwpożarowych meblami, rowerami, opakowaniami, wózkami lub innymi rzeczami utrudniającymi  swobodne poruszanie się mieszkańców.

5. W piwnicach, korytarzach, komórkach nie wolno przechowywać motocykli i motorowerów.

6. Nie wolno przechowywać jakichkolwiek przedmiotów w szafkach liczników elektrycznych i gazowych.

7. Z urządzeń dźwigowych należy korzystać zgodnie z instrukcją. Zabrania się  przewożenia w kabinie dźwigu przedmiotów, które mogłyby spowodować uszkodzenie lub zniszczenie kabiny. Nie wolno przeciążać dźwigu ponad maksymalne dopuszczalne obciążenie.

VI. Przepisy inne

1. Warunkiem dobrych stosunków sąsiedzkich jest wzajemne  poszanowanie  uprawnień oraz niezakłócanie spokoju.

2. W godzinach od 2200 — 600 obowiązuje cisza nocna.

W tych godzinach zabrania się w szczególności  używania urządzeń oraz wykonywania  prac zakłócających ciszę, jak również hałaśliwego zachowywania się.

3. Prace uciążliwe dla sąsiadów winny być w miarę możliwości wykonywane w godzinach od 800 — 2000.

4. Dzieci powinny bawić się w miejscach do tego przeznaczonych. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się obok  śmietników, na klatkach schodowych lub w korytarzach i w piwnicach.

5. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, hałasowanie, brudzenie ścian, niszczenie urządzeń, instalacji oraz zieleńców  odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

6. Zabrania się dokarmiania ptaków  w oknach, na balkonach i loggiach.

7. Właściciele zwierząt  domowych winni zagwarantować mieszkańcom  brak uciążliwości i zakłócania spokoju.

8. Właściciele psów mają obowiązek wyprowadzania zwierząt w taki sposób, aby nie zagrażały  bezpieczeństwu mieszkańców.

9. W przypadku zanieczyszczania  przez zwierzęta otoczenia budynku, klatki schodowej lub kabiny dźwigu na właścicielu zwierzęcia spoczywa obowiązek niezwłocznego usunięcia odchodów i posprzątania.

Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele.

10.  Zabrania się wykonywania jakichkolwiek robót na terenie klatki schodowej, korytarzy piwnicznych i w innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania.

11. Użytkownik  lokalu w przypadku zabrudzenia pomieszczenia wspólnego ma obowiązek posprzątać  go we własnym zakresie.

12. Zabrania się mycia  pojazdów mechanicznych w boksach garażowych, na placach lub miejscach postojowych przy budynkach mieszkalnych.

13. Zabrania się na balkonach i loggiach korzystania z grilla.

14. Zabrania się wystawiania przed drzwi lokalu, na klatki schodowe worków ze śmieciami.

15. Parkowanie samochodów dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych, rurą wydechową  skierowaną  od budynku.

16. Zabrania się zastawiania dróg pożarowych, wejść  do klatek schodowych, wjazdów i wyjazdów z garaży, drogi do altan śmietnikowych.

17. Zabrania się parkowania wszelkiego rodzaju przyczep, wraków samochodów  oraz samochodów dostawczych i ciężarowych na terenie miejsc postojowych.

18. Uprawnieni do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych przez Spółdzielnię  są  wyłącznie  członkowie Spółdzielni i właściciele lokali zamieszkali w danym budynku.

19. Najemcy lokali nie mają prawa do korzystania z miejsc parkingowych na terenach Spółdzielni i co się z tym wiąże, nie mogą otrzymać klucza lub pilota do bramy wjazdowej oraz  identyfikatora uprawniającego do parkowania samochodu.

VII. Postanowienia dyscyplinujące użytkowników lokali

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Porządku Domowego:

a) użytkownik lokalu znajdującego się w budynku, będącym w zarządzie ZSBM „Piast” może zostać upomniany na piśmie, wzywającym do zaprzestania  naruszania zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie (kopia tego pisma pozostaje w aktach przez okres 10 lat),

b) Spółdzielnia może kierować wnioski do właściwych organów porządkowych (Policja, Straż Miejska, Sanepid i inne),

c) Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski do Rady Nadzorczej  o wykluczenie członka z rejestru  członków Spółdzielni ZSBM „Piast”.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin  został  uchwalony przez  Radę Nadzorczą w dniu  08.04.2009 r. (protokół nr 4/2009).

2. Traci  moc  Regulamin  Porządku Domowego uchwalony  przez Radę Nadzorczą  ZSBM „Piast” w dniu 26.02.1996 r.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.

Kraków, kwiecień  2009 rok