Archiwum

 

network monitoring software

Przetargi na roboty budowlane i inne

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie w 2014 roku instalacji c.c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul.Emaus 15 w Krakowie.

 

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast” zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania następujących prac w ramach postępowania przetargowego obejmującego :

- wykonanie modernizacji kotłowni gazowej

- wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynku

- wykonanie  instalacji AKP  

 1. Zakres robót w/g przedmiaru (do pobrania w pok. nr 26). Oferent ma obowiązek sprawdzić budynek przed złożeniem oferty.
 2. Prosimy o dokonanie wyceny wartości robót w oparciu o przedmiar oraz własną wizję lokalną.
 3. Przedstawiona przez Oferenta wycena po przeprowadzeniu negocjacji może być skorygowana i będzie ostateczną ceną ryczałtową za wykonanie robót.
 4. Warunkiem koniecznym spełnienia warunków przetargu jest dokonanie wpłaty wadium 1.000zł na konto ZSBM Piast:  11 1240 4722 1111 0000 4854 8465.
 5. Prosimy podać:
  • wartość robót netto
  • wartość podatku VAT
  • wartość robót brutto
  • proponowany okres gwarancji na wykonane prace
  • termin realizacji zadania
 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zatrzymania kaucji gwarancyjnej w wysokości 5%, liczonej od kwoty netto faktury, na okres 1 roku
 2. Osoba odpowiedzialna za kontakt ze strony Spółdzielni: Węgiel Aleksander, telefon 12−62−33−562, pok. nr 25.
 3.  Oferty z wyliczeniem wartości robót prosimy złożyć w opieczętowanej i zabezpieczonej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni, ul. Kazimierza Wielkiego 67, pokój 23 (sekretariat) w terminie do dnia 21.07.2014r. do godz. 1400, z dopiskiem:
  1. „PRZETARG NA CWU W BUDYNKU UL. EMAUS 15”

O wynikach przetargu wybrani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie przez Spółdzielnię.

 ZSBM „Piast” w Krakowie zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego wykonawcy oraz unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny