Archiwum

 

network monitoring software

Przetargi na roboty budowlane i inne

 

Przetarg na wykonanie projektów technicznych termomodernizacji  zespołu dwóch

             budynków mieszkalnych przy ul. Nowowiejska 1–3/Kazimierza Wielkiego 80 w Krakowie.    

 

                            Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast” ogłasza przetarg dotyczący wykonania

            prac obejmujących:

 

- wykonanie projektu technicznego termomodernizacji dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych j/w z

ujęciem robót remontowych towarzyszących,  w ilościach: po 5szt w formie wydruków i 8 szt na płytkach CD dla

każdego budynku.

- uzyskanie zatwierdzenia projektów technicznych w UMK wydz. Architektury i Urbanistyki.

- wykonanie przedmiarów po 1 szt w formie wydruku i 8 szt na płytkach CD.

- wykonanie kosztorysów inwestorskich po 1 szt w formie wydruku i 1 szt na płytce CD.

- wykonanie kosztorysów ofertowych (ślepych) po 1 szt w formie wydruku i 8 szt na płytkach CD.

I. Zakres rzeczowy opracowania projektu technicznego — wg audytu oraz dodatkowych ustaleń ze Sp-nią.

II. Prosimy o podanie wartości opracowania w oparciu o poniższe dane i wizję lokalną na budynkach:

Nowowiejska 1–3: budynek dwuklatkowy, pięciokondygnacyjny, zabudowa szeregowa, kubatura 4894m3, pow. zabudowy 331m2, dach płaski, rok budowy 1993r.

Kazimierza Wielkiego 80: budynek jednoklatkowy, pięciokondygnacyjny, wolnostojący,  kubatura 3493m3, pow. zabudowy 153m2, dach płaski, rok budowy 1993r.

III. Przedstawiona przez Oferenta wycena po przeprowadzeniu negocjacji może być skorygowana i będzie ostateczną ceną ryczałtową za wykonanie zadania.

IV. Prosimy podać:

a)      wartość netto dla projektów termomodernizacji budynków Nowowiejska 1–3 i Kazimierza Wielkiego 80 w ujęciu całościowym.

b)     wartość netto dla projektu zamiennego zabudowy ściany z luksferami budynku Nowowiejska 1–3(opcja).

c)      wartość netto dla projektu robót: remont balkonów, remont kominów ponad dachem, naprawa pęknięć/zarysowań ścian stropodachu (opcja).

d)     proponowany termin realizacji zadania.

e)      cenę jednego nadzoru autorskiego na budowie.

V. Osoba odpowiedzialna za kontakt ze strony Spółdzielni: Aleksander Węgiel, telefon 12 62 33 562, pokój nr 25.

VI. Oferty prosimy złożyć w opieczętowanej i zabezpieczonej kopercie w sekretariacie Spółdzielni, ul. Kazimierza Wielkiego 67, pokój 23 (sekretariat) w terminie do dnia 28.10.2015r. do godz. 1400, z dopiskiem:

 

                                                      „Przetarg na projekt docieplenia Nowowiejska 1–3/Kazimierza Wielkiego 80”

 VII. O wynikach przetargu wybrani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie przez Spółdzielnię.

VIII. ZSBM „Piast” w Krakowie zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego wykonawcy oraz unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

________________________________________________________________

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano — Mieszkaniowa „Piast”

                                ul. Kazimierza Wielkiego 67 , 30–074  Kraków

ogłasza

Przetarg nieograniczony

Na wybór firm (I etap kwalifikacji) na wykonywanie  w 2016 roku prac:

  • budowlano-remontowych, remontów kominów, remontów dachów,   wymiany stolarki i ślusarki, robót izolacyjnych ścian piwnic, dociepleń stropodachów, napraw elewacji, remontów nawierzchni, remontów balkonów i tarasów, robót ślusarskich, robót malarskich, robót mykologicznych, robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjno-sanitarnych, robót elektrycznych, projektów technicznych oraz  usług kominiarskich

 

  • robót ogólnobudowlanych i elektryczno-instalacyjnych wykonywanych w trybie awaryjnym

w budynkach pozostających  w zasobach ZSBM „Piast” w Krakowie.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. nr  26 lub na stronie internetowej Spółdzielni: www​.zsbm​-piast​.krakow​.pl.

! Dla usług kominiarskich należy pobrać osobną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert do dnia  11.12.2015r. do godz. 14., w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

Informacja Tel. : 12−623−35−62

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

—————————————————————————————————————————————————-

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

        dla Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez ZSBM „PIAST” w Krakowie, na wykonywanie usług kominiarskich w 2016 roku w budynkach na terenie Krakowa.

 1.     Dane charakteryzujące  Oferenta:

1. Nazwa i siedziba firmy wraz z nr telefonu, faksu, e-mail.

2. Wyciąg z rejestru, stwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej oferenta (kopia wpisu).

3. Zaświadczenie o nadaniu nr Regon i NIP firmy.

4. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w ZUS.

5. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w Urzędzie Skarbowym.

6. Oświadczenie, że nie wszczęto przeciwko oferentowi postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

7. Posiadane referencje z okresu ostatnich 3-ch lat.

8. Ubezpieczenie OC Wykonawcy (ksero) w zakresie prowadzonej działalności

9.Oświadczenie Oferenta o posiadaniu mocy przerobowej gwarantującej wykonanie oferowanych usług w terminie.

Dane charakteryzujące Oferenta winny być zestawione zgodnie z podanymi  pkt-ami od 1 do 9 (kserokopie podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy).

 2.     Oferta cenowa:

1. Oferta cenowa dla okresowych przeglądów stanu technicznej sprawności przewodów kominowych udokumentowanych Protokołem Kominiarskim i „Załącznikiem nr 1 do protokołu z przeglądów  kominowych” :

    a. kontrola jednego mieszkania:                             ………….zł+VAT

    b. kontrola jednego lokalu użytkowego (każdego pomieszczenia z kominem):                  ………….zł+VAT

    c. kontrola garażu:                                               ………….zł+VAT

    d. kontrola innego pomieszczenia:                         ………….zł+VAT

2. Oferta cenowa dla czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz dymowych:

    a. czyszczenie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych w

     budynkach do 5 kondygnacji (1 przewód):         …………..zł+VAT

    b. czyszczenie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych w

        budynkach powyżej 5 kondygnacji (1 przewód): …………..zł+VAT

    c. czyszczenie przykanalika (za 1mb):                    …………..zł+VAT

3. Oferta cenowa dla kontroli awaryjnych (dodatkowych, sprawdzenie ciągu,

    drożności, prawidłowości podłączeń i wystawienie opinii z zaleceniami):

    a. za każde podłączenie:                               …………………zł+VAT

    b. za 1mb przewodu:                                   …………………zł+VAT

4. Oferta cenowa za wystawienie zaświadczenia o stanie kominów dla ZG,

   PINB, mieszkańców, użytkowników lokali użytkowych, najemców, od jednego podłączenia:     …………………….zł+VAT

5. Oferta cenowa za kontrolę kotłowni gazowej i wystawienie opinii na sezon grzewczy:              …………………….zł+VAT

6. Oferta cenowa za wykonanie opinii odnośnie prawidłowości przepływu powietrza badanej ciągomierzem, ryczałt od jednego mieszkania:  …………………….zł+VAT

3. Składanie ofert.

1. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego na dziennik podawczy w sekretariacie pok.23,  w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości, zatytułowanym :

                                     Przetarg na wykonanie usług kominiarskich”        

2. Oferta musi być złożona w terminie do 11.12.2015r. do godz. 1400.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 40 dni od dnia złożenia  ofert

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty. Brak wymaganych dokumentów powoduje odrzucenie oferty.

    4. Warunki umowne, rozliczanie i fakturowanie.

1. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności wynikające z faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.

2. Podstawę zapłaty faktury stanowi:

    a. dla okresowych przeglądów przewodów kominowych:

       załączony Protokół Kominiarski wraz z „Załącznikiem nr 1 do protokołu z przeglądów kominowych”- przekazywany w kopii użytkownikowi mieszkania podczas kontroli.

    b. dla czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych:

        załączony właściwy wpis Wykonawcy do książki kominiarskiej każdego budynku, stwierdzający fakt i datę dokonania czyszczenia przewodów i przykanalików. Fakt wykonania czyszczenia przewodów kominowych potwierdzał będzie każdorazowo upoważniony pracownik działu administracji Zamawiającego.

    5. Dodatkowe informacje i warunki dla Oferenta.

1. Zamawiający wymaga, aby prace były tak zorganizowane i  wykonywane, żeby do minimum ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców.

2. Przy dokonywaniu wyboru ofert Komisja Przetargowa będzie oceniać ofertę na podstawie następujących kryterium:

    — wysokość oferowanej ceny znaczenie – 80%,

    — wiarygodność ekonomiczno-finansowa, zawodowa oferenta, listy

       referencyjne z ostatnich 3-ch lat znaczenie – 20%

6. Inne warunki postępowania przetargowego.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

2. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania przetargowego i dokonanym wyborze  wykonawcy  umieszczone zostanie na   stronie internetowej Spółdzielni w terminie 14 dni od jego  zakończenia.

                                                        Kraków, 21 października 2015r.

—————————————————————————————————————————————————-

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

       Dla Oferentów biorących udział w wyborze firm (I etapie kwalifikacji), ogłoszonym przez ZSBM „Piast” z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67, 30–074 Kraków,  na wykonywanie w 2016 r. :  prac budowlano-remontowych: remontów kominów, remontów dachów, wymiany stolarki i ślusarki, robót izolacyjnych ścian piwnic, docieplenia stropodachów, napraw elewacji, remontów nawierzchni, remontów balkonów i tarasów, robót ślusarskich, robót malarskich, robót mykologicznych, robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjno-sanitarnych, robót elektrycznych, projektów technicznych, oraz robót ogólnobudowlanych wykonywanych w trybie awaryjnym.

 

I.  Wymagana forma  opracowania oferty oraz  wykaz  wymaganych danych

    jakie winna zawierać oferta :

1. Dane charakteryzujące  Oferenta:

1. Nazwa i siedziba firmy wraz z nr telefonu, faks-u, e-mail.

2. Wyciąg z rejestru, stwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej

    oferenta (kopia wpisu).

3. Zaświadczenie o nadaniu nr Regon i NIP firmy (kserokopia)

4. Oświadczenie  o niezaleganiu z płatnościami w ZUS.

5. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w Urzędzie Skarbowym.

6. Oświadczenie, że nie wszczęto przeciwko oferentowi postępowania

    likwidacyjnego lub upadłościowego.

7. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem do wykonywania robót.

8. Zaświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień do prowadzenia robót –

    kopia uprawnień budowlanych wraz z kopią wpisu do Izby  Budowlanej.

9. Posiadane referencje i wykaz wykonanych robót .

2. Oferta cenowa:

1. Oferta cenowa musi być opracowana wg poniższego zestawienia :

    — podać propozycję rozliczania robót w 2016 r.- stawki: R, Kp, Z,

    — podać proponowany okres gwarancji na wykonywane prace

    — podać uśrednione, orientacyjne ceny jednostkowe dla prac remontowych

      oferowanych przez firmę, np.: położenie 1 m2 papy, kostki brukowej,

      malowania ścian emulsją, skucia i uzupełnienia tynku wewnętrznego itp.

II. Składanie ofert :

1. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego na dziennik

    podawczy w sekretariacie pok.23, w kopercie opisanej  danymi Oferenta

    i  zatytułowanej:

    „Wybór firm do wykonywania robót budowlanych

      dla ZSBM Piast w Krakowie w 2016r.”

     w terminie do 11.12.2015r. do godz. 1400.

 2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres jednego roku od dnia

     złożenia  ofert.

 3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

     oferty. Brak wymaganych dokumentów powoduje odrzucenie oferty.

4. Ofertę uważa się za ważną, jeżeli:

    — złożona została w wymaganym terminie.

    — spełnia warunki określone w SIWZ.

III.  Warunki umowne, rozliczanie i fakturowanie.

1. Zamawiający przewiduje rozliczanie wykonywanych robót kosztorysem

    powykonawczym lub ryczałtem wg zawartej Umowy.

2. Fakturowanie jednorazowe po zakończeniu danych robót.

3. Termin płatności: do 14 dni od złożenia faktury wraz z końcowym

    protokołem odbioru robót.

IV. Inne warunki postępowania przetargowego.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania negocjacji techniczno–

    cenowych z wstępnie wytypowanymi w trakcie postępowania oferentami,

    celem doprecyzowania warunków umownych i realizacyjnych.

2. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o wykazane

    doświadczenie firmy Oferenta.

3. Do wybranych w niniejszym postępowaniu Oferentów Spółdzielnia może

    kierować zapytania o cenę dla poszczególnych rodzajów robót w ciągu

    2016 roku – zgodnie z regulaminem Spółdzielni.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert lub

     unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                Kraków, 12 października 2015 r.