Archiwum

 

network monitoring software

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2017 roku

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 99 i § 100 Statutu Spółdzielni  Zarząd  zwołuje Walne Zgromadzenie ZSBM „PIAST” na dzień 3 czerwca 2017 r. o godzinie 1000,

które odbędzie się w Centrum Kongresowym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego przy Al. 29 Listopada 46.

UWAGA:

Do Centrum Kongresowego można dojechać autobusami linii nr  105, 129, 139, 159.

Dojazd samochodem z al. 29 Listopada vis ā vis ul. Wileńskiej.

Przypomina się o konieczności posiadania ze sobą dowodu osobistego oraz numeru członkowskiego.

 

 PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 3.06.2017 r. :

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Komisji Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 26 listopada 2016 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenia w dniach 4 czerwca 2016 r. i 26 listopada 2016 r.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2016 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią Biegłego Rewidenta.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres kadencji 2016/2017.
 9. Informacja Zarządu ZSBM „PIAST”  o realizacji wniosków i zaleceń wynikających z lustracji za lata 2012–2014 .
 10. Dyskusja w ramach punktów 6, 7, 8, 9.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016 .
  2. sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
  3. sprawozdania  z działalności Rady Nadzorczej za okres kadencji 2016/2017.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu za rok 2016.
 13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających,  przeprowadzenie wyborów.
 14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad instalowania i wykorzystywania zapisów monitoringu wizyjnego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
 15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni .
 16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Barbary Hajnos –Stawińskiej od uchwały  Nr 2/2017 Rady Nadzorczej z dnia 22 lutego 2017 roku wykreślającej w/w z rejestru Członków Spółdzielni.
 17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rewitalizacji pawilonu przy ul. Kazimierza Wielkiego 117 współfinansowanej ze środków unijnych.
 18. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni w trybie § 101 ust 4 i 5 Statutu.
 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 20. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                      

        Zarząd uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Spółdzielni www​.zsbm​-piast​.krakow​.pl znajdują się

- statut ZSBM „Piast”,

- regulamin Walnego Zgromadzenia,

- projekty uchwał od 10 maja 2017 roku

           Członkowie Spółdzielni mają  prawo zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w biurze Spółdzielni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 tj.:

- statutem ZSBM „Piast”,

- regulaminem Walnego Zgromadzenia,

- projektami uchwał od 10 maja 2016 roku

 Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne w biurze Spółdzielni od 10 maja 2017 roku w pokojach nr 8,13,17 w godzinach od 1100 – 1700 w środy, natomiast w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 800 – 1400.

                                                          

                                         ZARZĄD ZSBM „PIAST” 

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1/WZ/2017 

Uchwała nr 2/WZ/2017

Uchwała nr 3/WZ/2017

Uchwała nr 7/WZ/2017

Uchwała nr 8/WZ/2017

Uchwała nr 9/WZ/2017

Uchwała nr 10/WZ/2017                                      

You must be logged in to post a comment.