Archiwum

 

network monitoring software

Godziny pracy Spółdzielni

                           

Poniedziałek 700 — 1500                                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wtorek 700 — 1500                                                                     przyjmuje strony w każdą przedostatnią

Środa 1000 — 1800                                                           środę miesiąca w godzinach 1700 — 1800

Czwartek 700 — 1500                                               w pokoju 12.

Piątek 700 — 1500

 

 

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Kraków, ulica Emaus

Rozpoczęcie:   03/02/2015 08:00:00
Zakończenie:   03/02/2015 14:00:00

INFORMACJA ZARZĄDU ZJEDNOCZONEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „PIAST” W KRAKOWIE DOTYCZĄCA PLANU MIEJSCOWEGO RYNEK KROWODERSKI I BUDOWY „PAWILONU PIAST”

 Odpowiadając na głosy mieszkańców Dzielnicy, wyrażone do tej pory głównie przez byłego Przewodniczącego Rady Dzielnicy V Pana Piotra Klimowicza oraz Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa Pana Grzegorza Stawowego, Zarząd Spółdzielni ponownie podjął działania mające na celu znalezienie rozwiązań, z których obie strony będą zadowolone.

W dniu 4 grudnia 2014 roku doszło do pierwszej rozmowy z Panem Grzegorzem Stawowym – Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. W wyniku rozmów omówiono cztery możliwe scenariusze zamiany gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu ZSBM „Piast”. Wcześniejsze rozmowy, które prowadził Pan Piotr Klimowicz, zostały przerwane w 2010 roku i zakończyły się wnioskami Rady Dzielnicy o odebranie prawa wieczystego użytkowania Spółdzielni. Dlatego też Spółdzielnia podjęła skuteczne starania o zabezpieczenie prawa własności tego terenu poprzez uzyskanie prawomocnych warunków zabudowy oraz złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Liczne głosy społeczne oraz przeprowadzona rozmowa z Radnym Miasta Krakowa P. Grzegorzem Stawowym spowodowały, że Zarząd ZSBM „Piast”, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku postanowił wstrzymać procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę „Pawilonu Piast” do dnia 31 marca 2015 roku.

Chcemy podkreślić, że Pan Grzegorz Stawowy jest pierwszym reprezentantem Miasta Karkowa, który rozpoczął dialog z ZSBM „Piast”. Liczymy, że wzajemne rozmowy doprowadzą do rozwiązania impasu w zakresie rozbieżności interesów, zawartych w projektowanym planie miejscowym pod nazwą Rynek Krowoderski oraz uzyskanymi przez Spółdzielnię warunkami zabudowy i procedowanym wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla „Pawilonu Piast”.

Decyzję przedstawiono Radzie Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2014 roku i została ona zaakceptowana.

 Nasze stanowisko ma na celu pokazanie dobrej woli Spółdzielni, reprezentowanej przez Zarząd, oraz zmotywować odpowiednie instytucje Gminy Kraków do załatwienia sprawy w sposób satysfakcjonujący obie strony. Uważamy, że trzy miesiące to wystarczający okres, aby przedstawić i uzgodnić możliwe rozwiązania. Następnie władze Spółdzielni muszą mieć czas, żeby te propozycje przedstawić członkom Spółdzielni i uzyskać ich ostateczną akceptację na Walnym Zgromadzeniu, które w świetle obowiązujących przepisów, posiada uprawnienia do wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i przekazanie prawa wieczystego użytkowania na rzecz Miasta Krakowa.

Liczymy, że ten gest dobrej woli ZSBM „Piast” zostanie dostrzeżony i dodatkowo zmotywuje stronę społeczną do znalezienia rozwiązań kompromisowych.

 Kraków, 17 grudzień 2014 roku 

Osoba upoważniona do reprezentowania ZSBM „Piast” – Przemysław Miłoń 664 410 593

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy o możliwości internetowego dostępu do kartotek rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych i remontowych, dostępnych dla lokali mieszkalnych.

Osoby zainteresowane powyższą usługą proszone są o kontakt z sekretariatem Spółdzielni, celem pobrania hasła dostępu.

Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny, którego przedmiotem było przedstawienie budynków po wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz aranżacji zagospodarowania terenów zielonych w zasobach ZSBM „Piast”. Z nadesłanych do Spółdzielni prac zostały wyróżnione 2 zdjęcia nadesłane przez Panią Ewę Wójcik, obrazujące ogród przy ulicy Zakątek 7, którym opiekuje się Pani Bogdana Kłosińska. Dziękujemy za nadesłane prace.Ogród przy ulicy Zakątek 7